MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Skole / hjemsamarbejde

Skole-hjem-samarbejdet

Mål – og handleplaner for skole-hjem-samarbejdet

 

1. niveau: Skolebestyrelse & skoleledelse og forældrekredsen

Mål:

1) Skolen oplyser forældrene om skolens værdier og om forventninger til samarbejdet

2) Skolen inviterer forældrene til at indgå i den løbende drøftelse af skolens udvikling og til at tage medansvar for skolens arbejde

Handling:

1) Information om skolen ligger på skolens hjemmeside. Til forældre, som ikke har internetadgang, bliver relevante oplysninger trykt og udleveret.

2) Skoleledelsen og SFO-ledelsen afholder i forbindelse med indskrivningen en velkomstaften for forældre til nye elever i børnehaveklassen. Skoleledelsen indkalder andre nytilkomne elever og forældre til en samtale ved skolestart.

3) Skolens ledelse skriver til elever og forældre i inspektørens spalte på hjemmesiden.

4) Løbende information fra skolen til forældre og elever udsendes i Elev- og ForældreIntra.

5) Skolens ledelse stiller sig til rådighed i skole-hjem-samarbejdet.

6) Nyheder fra skolebestyrelse ligger på skolens hjemmeside.

7) Skolebestyrelsen indbyder kontaktforældrene til skolebestyrelsen til mindst et årligt møde

8) Skolebestyrelsen kan arrangere et temamøde eller en debataften hvor alle skolens forældre inviteres.

 

2. niveau: Klasselæreren og klassens forældre.

Mål:

1) at forældre kan støtte eleven i sin skolegang.

2) at skabe dialog mellem forældre og lærere

3) at skole og hjem i fællesskab tager medansvar for klassens udvikling.

Handling:

1) Skole-hjem-samarbejdet tilrettelægges altid i et samarbejde mellem klasselærer/lærerteam og klassens forældre. Det praktiske arbejde varetages af klassens planlægnings-/trivselsgruppe og klasselærer/lærerteam, men i øvrigt kan enhver af klassens forældre altid anmode om at få punkter eller emner taget op på et forældremøde.

Møder mellem forældre og lærere i forbindelse med planlægning af skole-hjem-samarbejdet afvikles i tidsrummet 8.00 – 17.00

I løbet af skoleforløbet tages der emner op med forældrene, som er relevante for årgangen. Af mulige emner kan nævnes: fødselsdage, mad- og måltidspolitik, alkohol, rusmidler, UU-vejleder, valg af tysk og fransk, besøg af SSP m.v.

2) Hvert år ved skolestart arrangeres et forældremøde, som ligger efter kl. 17.00 med følgende emner:

· Forældre og læreres forventninger til hinanden og til skoleåret.

· Klassens trivsel.

· Etablering af planlægnings-/trivselsgrupper. Desuden udpeges en kontaktperson til skolebestyrelsen blandt forældrene.

· Orientering om de faglige årsplaner i hovedpunkter, herunder en foreløbig kalender over årets arrangementer. Orienteringen kan ske skriftligt forud for forældremødet.

Det anbefales, at en forælder tager referat af forældremøder. Disse referater sendes til alle.

3) Lærerteamet orienterer løbende forældrene om klassens trivsel og faglige udvikling.

4) Klasselæreren tager kontakt til forældre, der ofte udebliver fra skole-hjem-arrangementer, for at afklare årsagen.

5) Øvrige forældremøder, som tænkes afholdt efter kl. 17.00, kan kun gennemføres med ledelsens godkendelse.

6) Lærere kan på hverdage deltage i et socialt arrangement efter kl. 17.00 i klassen arrangeret af forældrene. Lærerne kan ikke deltage i arrangementer i weekender.

 

3. niveau: De enkelte lærere og den enkelte elev og dennes forældre.

Mål

1) at skabe en åben og tillidsfuld dialog om den enkelte elevs trivsel og udvikling mellem elev, forældre og lærere.

2) at elev, forældre og lærere engagerer sig i elevens udvikling og i fællesskab opstiller mål for eleven.

Handling

1) Klasselæreren er koordinator i skole-hjem-samarbejdet.

2) Lærerteamet drøfter hver enkelt elevs faglige og sociale udvikling inden skole-hjem-samtalerne.

3) Der afholdes skole-hjem-samtaler i tidsrummet 8.00 – 17.00 med hver enkelt elev og dennes forældre. Her indgås der aftaler vedr. mål for den kommende periode.

4) Fra 6. kl. indgår UU-vejlederen i samarbejdet om den enkelte elev, og vejlederen deltager i samtalerne i 9.klasse med udvalgte elever.

5) Hver elev modtager skriftlig tilbagemelding i form af læringsmåling.

Evalueringen af skole-hjem-samarbejdet

1) Evalueringen har som hensigt at fokusere på graden af målopfyldelse med henblik på en stadig forbedring af samarbejdet mellem skole og hjem.

2) For til stadighed at kunne kvalificere samarbejdet er det derfor vigtigt, at der hvert år foretages en evaluering af samarbejdet på alle 3 niveauer.

3) Evalueringen af niveau 2 og 3 kan således foregå i forbindelse med årets første forældremøde.

4) Evalueringen foretages af både forældre, elever og lærere, men det er på klasseplan, man sammen beslutter den evalueringsform, man ønsker at anvende.

(Vedtaget af skolebestyrelsen den 30.januar 2001)

(Niveau 1 revideret 21.01.2003))

(Niveau 1 revideret 24.09.2008)

(Niveau 2 revideret 28.01.2009)

(Niveau 3 revideret 28-01.2009)

(Alle niveauer revideret 25.02.14 og 24.06.14)