MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Den gode dialog - etiske spilleregler for kommunikationen mellem skole og hjem

Den gode dialog - etiske spilleregler for kommunikationen mellem skole og hjem

Krav til skolen…

Skolen på Duevej har en række principper for skolens og SFO’ens kommunikation til forældre og for skole-hjem-samarbejdet generelt. Fælles for disse principper er et ønske om:

 • at forældrene og skolen samarbejder ligeværdigt
 • at forældrene og skolen kender hinandens forventninger
 • at forældrene ved, hvad der foregår i undervisningen, i klassen og på skolen som helhed
 • at forældrene er engagerede i barnets skolegang og ved, hvordan de bedst støtter deres barn
  Principperne er besluttet af skolebestyrelsen og stiller nogle krav til, hvordan skolen (dvs. ledelsen, personalet og bestyrelsen selv) skal optræde for at opfylde disse mål – dvs. der er nogle faste rammer for den ene part i skole-hjem-samarbejdet. Men skolen kan ikke på samme måde stille specifikke krav til forældrene omkring deres rolle i samarbejdet.
   
  … og forventninger til forældrene
  På den anden side er det klart, at den gode dialog kræver noget af begge parter. Derfor forventer skolen af forældrene, at de støtter samarbejdet ved også at overholde nogle grundlæggende etiske spilleregler.
  Den gode dialog kræver nemlig, at begge parter:
 • har en positiv og konstruktiv indfaldsvinkel til dialogen
 • er åbne og ærlige og viser hinanden tillid
 • lytter og forsøger at forstå hinandens synspunkter
 • respekterer den anden parts ret til at mene noget andet
 • holder en god og sober tone.
   
  God dialog på mange måder
  Dialogen mellem forældre og skole kan både være skriftlig og mundtlig, og den kan foregå på mange måder – fx mails, breve, telefonsamtaler og møder. Spillereglerne ovenfor gælder altid. Men der er forskel på, hvilken måde der egner sig til hvad.
  Som udgangspunkt følger skolen kommunens regler om, at alle henvendelser skal besvares senest ti dage, efter de er modtaget, og uanset om de er skriftlige eller mundtlige. I praksis vil det dog i de fleste tilfælde være muligt at svare hurtigere. 
  Skolen giver et skriftligt svar på skriftlige henvendelser uanset om det drejer sig om breve eller e-mail med mindre andet aftales med afsenderen.
   
  Kommunikation om klassen
  De enkelte klasser aftaler selv med lærerteam på det første forældremøde i skoleåret, hvornår og i hvilket omfang lærerne kan træffes på telefon, og hvordan man i øvrigt vil anvende e-mail og sms i den daglige kommunikation.
  Elektronisk kommunikation via e-mail, gennem ForældreIntra eller som sms er velegnet til korte beskeder eller spørgsmål om praktiske forhold eller måske som oplæg til en senere samtale.
  Det er nemt og hurtigt at sende en mail, også når man er vred – og så kan det være svært at huske kravet om en god tone. Skolens ansatte forbeholder sig ret til at ikke at svare på email, der er skrevet i et krænkende eller uværdigt sprog. Desuden vil skolen gøre afsenderen opmærksom på, at spillereglerne omkring den gode dialog ikke er overholdt.
   
  Møder og samtaler:
  Diskussioner, debat og løsning af konkrete problemer er bedst egnet til direkte dialog på møder.
  Som forældre kan man altid bede om et møde med en ansat. På samme måde forventer skolen, at forældre møder op, når de bliver indkaldt til en samtale eller et møde. Uanset hvem der har indkaldt til mødet, kan begge parter altid invitere en bisidder med.
  Når skolen indkalder forældre til møder eller samtaler, vil forældrene altid få en dagsorden for mødet, så alle parter ved, hvad mødet skal handle om, hvem der deltager, og hvor lang tid, der er sat af. Hvis samtalen undervejs på mødet bevæget sig ind på emner, der ikke hører til dagsordenen, er det i orden for begge parter at afslå drøftelse og i stedet bede om et nyt møde, så alle kan være forberedt på det pågældende emne.
   

  (Vedtaget af skolebestyrelsen d. 27.2.2007)