MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Retningslinier for digital adfærd

1. Princip for digital dannelse på Skolen på Duevej

På Skolen på Duevej er målet at skabe digitalt dannede elever, som er bevidste brugere og (med)skabere af it-løsninger.

Vores ambition er, at eleverne kan søge information og evner at vurdere kvaliteten og troværdigheden af den information, de finder. De skal kunne udvikle gode færdigheder og kompetencer til at anvende computer og digitale teknologier til at producere indhold samt evne at afkode og analysere teknologien og dens betydning i deres hverdag og liv. Derudover ønsker vi, at eleverne udvikler en forståelse af, hvordan computere fungerer og dermed selv evner at være i stand til at styre og udvikle dem.

Vurdering af kvalitet og troværdighed af information

Børn og unge skal have konkrete kompetencer til at anvende computer og digitale teknologier for eksempel til at fremsøge og bearbejde information digitalt. Eleverne skal kunne søge information og evne at vurdere kvaliteten og troværdigheden af den information, de finder. De skal også kunne bruge digital teknologi til at producere indhold.

Kompetent brug af sociale netværk

Børn og unge skal kunne afkode og analysere teknologien og dens betydning, reflektere over hvilken rolle teknologi spiller i vores liv samt færdes dannet i sociale netværk. At afkode teknologien handler om at kunne analysere og reflektere over, hvilken rolle teknologi spiller i forskellige aspekter af vores liv, og hvad teknologien kan føre med sig af konsekvenser for vores individuelle liv og for samfundet. Eleverne skal færdes dannet i sociale netværk, undgå at stille sig til skue og afsløre private oplysninger samt undlade mobning og undgå konflikter. En elev, som kan afkode teknologien, forstår, hvordan den kan bruges i fællesskabets tjeneste.

Denne forståelse af digital dannelse på Skolen på Duevej danner grundlag for de forskellige politikker, som ses på figur 1 (vedhæftning).

 

2. Mobilpolitik for undervisnings- og fritidsdelen ved Skolen på Duevej

Undervisningsdelen

Eleverne må gerne medbringe deres mobiltelefoner og computere i skolen på eget ansvar.

Fra 4.-9. kl. har eleven et skab, hvor de kan låses inde.

Fra 0.-3. kl. er der ingen mulighed for at låse mobil eller pc inde.

Det er personalet på årgangen, der fastlægger reglerne for anvendelsen af mobiltelefoner i løbet af skoledagen. Det gælder både i undervisningstiden og i pauserne.

Reglerne skal drøftes med eleverne på årgangen, inden de fastlægges.

Personalet præsenterer reglerne på det første forældremøde i skoleåret.

Personalet drøfter en gang årligt regler for mobilpolitik.

Der henvises til afsnittet ”God skik for digital adfærd”, hvori ansvaret er beskrevet for hhv. elever, forældre og skole.

 

Fritidsdelen

Børnene må gerne medbringe og bruge mobiltelefon på SFO og i klub under forudsætning af, at politikkens retningslinjer overholdes, idet vi ønsker at fremme børnenes deltagelse i de tilbud, som findes i klub og SFO. Generelt gælder det:

For SFO:

 • 0-2. klasse: ingen brug af mobiltelefon
 • 3. klasse: mobiltelefonen må bruges efter kl. 16.00
 • Brug af mobiltelefon skal altid foregå på afdelingen
  For klub
 • Mobiltelefonen må bruges frit efter kl. 17 (på alle klassetrin)
 • Der gælder særlige regler for brug af skærmene i spillerummet samt brug af mobiltelefon i cafeen  tirsdag og torsdag
  Herudover gælder for både SFO og klub, at
 • børnene gerne må bruge telefonen til at modtage og lave opkald samt sende og modtage beskeder uanset tidspunkt
 • børnene må ikke tage billeder eller videoer af hinanden, og de må heller ikke sende dem videre til andre. Undtagelser kan fx være ved brug i spil eller danselege efter aftale med personalet
 • børnene ikke må tilgå sociale medier fra deres mobiltelefoner i SFO-tiden
 • brug af mobiltelefon ikke må genere andre
 • telefonerne skal være på ”lydløs”, så opringninger mv. ikke generer
 • brug af mobiltelefon må ikke forhindre den enkelte i af få udbytte af aktiviteterne på SFO/klub
  Personalet vil gribe ind, hvis enkelte bliver for opslugt af mobilen og lukker af for aktiviteter eller de andre børn på SFO.
  Hvis der er et fagligt formål med brug af mobiltelefon/anden skærm på andre tidspunkter end angivet ovenfor, har personalet mulighed for at give dispensation til dette.
  Det er naturligvis fortsat de enkelte forældre, som må tage stilling til, om deres barn må medbringe mobiltelefon, og som må aftale med barnet, hvad den må bruges til. Det skal medtænkes, at barnet selv skal kunne påtage sig ansvaret for telefonen. SFO påtager sig ikke ansvar for medbragte mobiltelefoner.
  Der opfordres til, at børnene ikke har mobiltelefon med i skole, indtil de starter i 4. klasse. Forældre opfordres til ikke at sende beskeder til eller kontakte børnene i den tid, de er i skole/SFO/klub. Der er erfaring med, at situationer kan eskalere, ved at forældrene inddrages ”på distance” i børnenes konflikter. Hvis et barn kontakter en forælder, fordi der er sket noget, skal forælderen altid bede om at få tale med en voksen. Både forældre og børn skal have tillid til de voksne på skolen.

Forældrenes brug af mobiltelefon
Der henstilles til, at forældrene minimerer brug af mobiltelefon på skolens område.
 

3. God skik for digital adfærd hhv. elever, forældre og skole

Eleven skal være opmærksom på at:

 • huske at koden er personlig
 • overholde de gældende love om billeddeling og ophavsret
 • holde god netetik
 • tage et screen-shot og gemme det som dokumentation, hvis man udsættes for uhensigtsmæssig krænkende adfærd på de sociale medier
 • gå til en voksen, hvis man har været udsat for mobning på nettet
 • gå til en voksen, hvis man kender til tilfælde, hvor der udøves digital mobning
   

Forælder skal være opmærksom på at:

 • forpligte sig til at hjælpe, guide og opdrage sit barn til hensigtsmæssig adfærd på de sociale medier
 • ikke kontakte sit barn i undervisningstiden
 • overholde aldersanvisningen for de sociale medier og spil
 • følge op på problemer som eget barn er involveret i. Både som forurettet og krænker
 • kontakte ledelsen i tilfælde af viden om mobning på nettet
 • politianmelde, hvis ens barn bliver udsat for ukendt kontakt på nettet med seksuelle undertoner
   

Skolen skal være opmærksom på at:

 • undervise i net-etik, lovgivning, kommunikation og brug af sociale medier på alle årgange
 • præsentere værktøjer for eleverne, der gør dem bevidst om færden, faldgruber og hensigtsmæssig adfærd på de sociale medier
 • sætte rammerne for, at der skabes en naturlig dialog omkring digital trivsel i forhold til de sociale medier og brugen af mobiltelefon
 • afholde temaaften på 2. årgang og 6. årgang samt ved oplevet behov om brugen af de sociale medier
 • gøre forældre og elever opmærksomme på et generelt negativt fænomen på de sociale medier, hvis man hører/har viden om et sådant
 • inddrage de implicerede elevers forældre ved digital mobning i skoletiden. Hvis digital mobning uden for skolen påvirker det sociale miljø i klassen, behandler skolen det som enhver anden ”mobbesag”
 • på det første forældremøde i skoleåret drøftes spilleregler for digital adfærd i klassen
 •  følge gældende lovgivning for personfølsomme data (GDPR) til enhver tid
 • sikre at alle elever har samme muligheder at følge undervisningen, når digitale medier anvendes i undervisningen
  (Vedtaget af skolebestyrelsen den 3.11.20)
Dokumenter

figur 1.pdf

Shape Created with Sketch.