MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Duevej logo
Mobil menu

Principper for teamdannelse

Princip for Teamdannelse (Undervisningsdelen)

Skolen på Duevej oplever teamsamarbejdet som en resurse. Samarbejdet skal understøtte den pædagogiske praksis og teamets professionelle råderum. Samarbejdet bygger på tillid, respekt og dialog.

Målet med teamarbejdet er først og fremmest at tilrettelægge undervisningen og den understøttende undervisning, så alle elever får de bedst mulige betingelser for at nå de faglige og sociale mål.

Før team sammensættes af skolens ledelse udarbejder den enkelte lærer og pædagog en liste over i hvilke fag han/hun har linjefag eller tilsvarende kompetencer.
Overordnet gælder det, at der etableres teams omkring de enkelte årgange bestående af både lærere og pædagoger. Det tilstræbes, at man kun kan være medlem af et team. Undtagelser herfor kan være supplerende undervisning, AKT, dansk som andetsprog og pædagogisk læringscenter.

Kriterier for teamdannelse:

 • Teamet dannes ud fra en helhedsvurdering af, hvad der tjener elever og undervisning bedst.
 • Teamet skal have de nødvendige faglige kompetencer.
 • Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling og spredning i alder inden for de enkelte team.
 • Et team kan ikke bestå udelukkende af nyligt uddannede eller nyansatte lærere/pædagoger.
  Teamets opgaver:
 •  Teamet har en teamkoordinator og en skemalægger.
 • Afstemmer forventningerne til teamsamarbejdet på det første møde og evaluerer løbende
 • Planlægger og koordinerer undervisningens overordnede indhold og struktur med ansvar over for ledelsen og efter fagenes formål og de kommunale skolepolitiske målsætninger
 • Udarbejder mål for den understøttende undervisning og evaluerer efterfølgende
 • Samarbejder om undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse, læringsmåling og om udvikling
 • Fastlægger den konkrete placering af undervisningen og den understøttende undervisning på baggrund af den udmeldte årsnorm for de enkelte fag og den understøttende undervisning og under hensynstagen til de skematekniske blokeringer, der måtte forekomme
 • Planlægger andre opgaver i tilknytning til undervisningen med interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • Planlægger større elevarrangementer
 • Skole-hjem-samarbejdet skal afvikles i henhold til skolebestyrelsens principper.
 • Dækker planlagt fravær så vidt det er muligt
 • Afholder ugentlige møder med fast dagsorden
 • Fordeler undervisningen imellem sig i forhold til lærerens faglige kvalifikationer
 • Udarbejder intern aktivitetskalender, som skal findes i Aula senest d. 1.9.
  Aktivitetskalenderen skal indeholde emner fra Mål- og rammeaftalen og datoer for
  begivenheder i løbet af året

(Revideret af skolebestyrelsen d. 24.01.12)

(Revideret af skolebestyrelsen d. 27.05.14)